تبلیغات
ღQueens of broken heartღ

ღQueens of broken heartღ

(●̮̮̃•̃)با مردی باش که رژ لبت را خراب کند نه ریملت را!

رفتی حالا به کی بگمخیلی دلم تنگه براتمیخوام یه بار ببینمتسر بزارم رو شونه هاتدوست داشتم با گلای سرخمیومدم به دیدنتنه اینکه با رخت سیاهچشمای سرخ ببینمتگل و پرپر میکنم سر مزارتتا ابد بارونیه چشمای یارترفتی و افسوس گل منتو در دل خاکاز تو یادگاریهچشمای نمناکپاییز غریب و بی رحماون همه برگ مگه کم بودگل من رو چرا چیدی؟گل من دنیای من
نوشته شده در پنجشنبه 7 شهریور 1392 ساعت 12:53 ب.ظ توسط emo girls نظرات |


 
ﻣﻦ ﯼ ﺩﺧﺘﺮﻡ
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻟﻮﺱ ﻧﮑﻨﻢ
ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﻭ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻨﻢ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﺎﺕ ﻣﯿﭽﺮﺧﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺩﯾﻮﻧﻪ ﻧﺸﻢ
ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﻧﺎﺕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻧﺸﻢ
...
ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺮﺳﻢ
ﺍﮔﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﻧﺬﺍﺭﻡ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻢ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﭘﯿﺮﻫﻨﺘﻮ ﻧﮑﺸﻢ
ﺍﮔﻪ ﻟﺐ ﻭ ﻟﻮﭼﻪ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﻧﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﻢ ﺁﻗﺎﻣﻮﻥ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﻧﯿﺎﺭﻡ
ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﮐﻮﻟﺖ ﻧﺮﻡ ﺑﺎﻻ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻋﺸﻮﻩ ﻧﯿﺎﻡ
ﺍﮔﻪ ﮔﻮﺷﺘﻮ ﻧﭙﯿﭽﻮﻧﻢ ﻭ ﻧﮕﻢ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﯽ
ﺍﮔﻪ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﻧﮕﯿﺮﻡ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﻢ
ﺍﮔﻪ ﻟﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﻢ
ﺍﮔﻪ ...
ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ!
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻢ ! ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮ!
ﺍﻣﻤﻤﺎ!!!
ﺗﻮ ﭘﺴﺮﯼ!
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻧﺸﯽ
ﺍﮔﻪ ﺭﻭﻡ ﺣﺴﺎﺱ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺍﮔﻪ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﻢ ﺍﺧﻤﺎﯼ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻧﮑﻨﯽ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻟﻢ ﺭﻓﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﮑﺶ ﺟﻠﻮ
ﺍﮔﻪ ﺩﺳﺘﻤﻮ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﯿﺮﯼ
ﺍﮔﻪ ﻧﮕﯽ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﻤﺖ
ﺍﮔﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻧﺬﺍﺭﯼ
ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻢ ﻧﺮﯼ
ﺍﮔﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﻧﺸﯽ
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﯽ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻦ
ﺍﮔﻪ ﻧﮕﯽ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﻮﺑﯽ
ﺍﮔﻪ ...
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻨﻢ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻢ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﮑﺎﺭﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﺕ
ﺑﮑﻨﻢ!
ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ!
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ!
ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ!
ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭ!
ﺩﻣﺎﻏﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻦ!
ﻟﻮﺱ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻥ!
ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍﯾﯿﻢ ! ﺑﯿﺎ ﺟﺎﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﻋﻮﺽ ﻧﮑﻨﯿﻢ!
ﻣﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺻﻼﺑﺖ
ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺘﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻨﻢ ﻧﺠﺎﺑﺘﻤﻮ
ﺑﯿﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ!
ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ!
ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ!
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺮد

نوشته شده در جمعه 11 مرداد 1392 ساعت 05:04 ب.ظ توسط emo girls نظرات |


دلـــَم گرفتــه...

از همــه ی بــی تفآوتــی هآ...

از همــه فــَرآموشی هآ...

از هَمه بــی اعتمــآدی هآ...

کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت...

روزگــآر خود رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟??

تــآ چَنــد خَطــی برآیــش درد و دل کنـــَم..

نوشته شده در جمعه 11 مرداد 1392 ساعت 04:33 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


قول داده اَم...

گاهـــﮯ

هَر اَز گاهـــﮯ

فانـــوس یادَت را

میاטּ ایـטּ کوچه ها بـﮯ چراغ و بـﮯ چلچلـﮧ، روشَـטּ کنَم

خیالـت راحـَــت! مَـטּ هَماטּ منـــَــم؛

هَنوز هَم دَر این شَبهاے بـﮯ خواب و بـﮯ خاطـــِره

میاטּ این کوچـﮧهاے تاریک پَرسـﮧ میزَنـَم

اَما بـﮧ هیچ سِتاره‌ے دیگـَرے سَلام نَخواهــَـم کَرد...

خیالت راحت...


نوشته شده در شنبه 29 تیر 1392 ساعت 09:56 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


به انچه گذشت....
به انچه شکست.....
و انچه ریخت حسرت نخور.....
زندگی اگر زیبا بود با گریه شروع نمیشد.

نوشته شده در شنبه 29 تیر 1392 ساعت 09:52 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

 

 

 
 
♥کـ ـآشـ مـــــے شـ ـد ...


یکــ لحظـ ـهـ جآیمــآنـ رآبآ همـ عوضـ کنیمـ ...


شآیـد تُــ میفهمیدے چهـقـدر بے انصآفے .


و منـ مـــــے فهمیـ ـدمـ چـ ـرآ

 


نوشته شده در شنبه 29 تیر 1392 ساعت 09:44 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


 

مــجازی هستیم امــا دِلـِـمان مــجازی نیـــــست


میــــــشکَنـَـــــد


حواسَت به تایــــپ کردَنَت باشــــــد


نوشته شده در سه شنبه 25 تیر 1392 ساعت 03:59 ق.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


چه فرقی می کند عاشق تو باشم یا عاشق رنگین کمان وقتی هر دو هفت خطید؟


نوشته شده در یکشنبه 23 تیر 1392 ساعت 01:36 ق.ظ توسط emo girls نظرات |


 • :بــــعـضــی وقــتـا آدم عــجیـبــــ دلــش میــخـواد یــکـی بــهــش گیـــر بـــده! ازش بــپــرســه کــجـایــی؟؟کــجــا میــری؟؟؟کــی میـــای؟؟؟ 
 •  
 •  زود بـــرو خــونــه ! رســیـدی زنـگــــ بـــزن !!تـــا دیـــر وقــتــــ بـــیـدار نــمـــون...حـــتـی بــاهــاتــــ قـــهــر کـــنـه بــاهــاش قــهــر
 •  
 •  کــنــی...نـــازت رو بــکـشـــه!
 •  
 • نـــصـفــه شــبـی بـهـتــــ اس ام اس بـــده ... بـــدونــی تــو بــی خــوابیــاشـــم بــه یــادتـــه... بـــایـد یـــکـــی بـــاشــه نـــگـرانـتــــ
 •  
 •  بـــاشـــه ... ! بـــایــد یـــکــی بـــاشــه بـهـتــــ بــگـــه مــواظـبــــ خـــودت بــاش... !
 •  
 • i:آدم هـــی مـــیخــواد بــه روی خـــودش نـــیــاره، هــی بـگـــه هــمیــنـجـــوری خــیـلــیـــم خـــوبــه ! ولــی یـــه وقـــتــایـــی دیـــگــه
 •  
 •  نـــمیـــشــه، دیـــگــه نــمیــتـونـــه! بـــعـضـــی وقـــتــا آدم حـس میــکنــه مــیخــواد یـــه حـــرفـایـی رو بـــشـنـــوه... یــــه حـــسـایــی
 •  
 • رو تـــجــربــه کــنـهoبـــعـضـــی وقــتــا آدم دلـش مـــیخـــواد واسـه یـکــی مـهـــم باشه همین

نوشته شده در یکشنبه 23 تیر 1392 ساعت 01:28 ق.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |نوشته شده در شنبه 22 تیر 1392 ساعت 05:02 ب.ظ توسط emo girls سوالاتون |متن های قــشــنــگ سری 1


لعنت به اونایی که خود عوضیشون تو بغل یکی دیگست
ولی ....
یاد کثیفشون پیش ماست!!!!!!!..


نوشته شده در شنبه 22 تیر 1392 ساعت 04:38 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


عکس عاشقانه و احساسی[8]

مرا که میشناسی؟! خودمم...
کسی شبیه هیچکس! کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی...
شبیه پست هایم هستم، شاد، گاهی غمگین، مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر
اگر نوشته هایم را بیابی منم همان حوالی ام...
شبیه باران پاییزی؛ از فاصله ها دور و به عشق نزدیک.
شایَد تو سُکوت میان کلامم باشـــی دیــده نمیشوی امــا مَن ٬
تو را اِحســاسْ میکُنم شایــَد تــو...
هیاهوی قلبَم باشــی شِنیــده نمیشوی اما مَن٬
تــو را نـَفس میکشـم ....

نوشته شده در شنبه 22 تیر 1392 ساعت 04:36 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |http://www.8pic.ir/images/06296846557690669498.jpg

ببخشــــــــــــید آقـــ :|ـــــا. . . !

بــہ گـُمانــم راه را اشـــتباه آمــَده ایـد !

اینجـــا براے شـــنیدن " یــڪ مـُـشــت قـــُربان صـَدقـــہ ے مـُفـت "

ڪـَسی خــودش و احساسش را در اخـــتیارِ لحظـــہ هــایتان نمـے گـُذارَد . . .

اینجـا ڪـسے نیسـت با لباس هـای آنچنانــے شـَب ڪــہ براے شب نشینے هایتان هـمراه شـَود

و شــاهد شـب مســتے شـما باشـد

اینـــجا شــَب معنایـش یـڪ دونفره ے ســـــ :)ــاده . . . با شـــ:)ــور و شـُعــورِ عاشـقانــہ اَسـت

اینجـــا الفبـــاے با هـَم بودن " مقــــدس " است

اینجــــا " تــنـــهـ :(ـــا " مـــاندن شـــرافتش بیشتر از مــا شــُدن ماشـینیسـت

از هـَمین مـــا شدن هــایِ امــروزےڪــہ با یـــڪ عــشوه آغــــاز مـــے شـَود

و بــا عــشوه ے دیگـــر پایان مـــے یـــابـَد

اینجــــا شـــیطنت هـــاے دخــــترانــہ " حـُرمـَت " دارد

بـــہ پاے هــَر ڪســے ریختــہ نمــــے شَود

ببخشـــید آقـــا !

من هــَمان دخـــترڪ عقـــب مـــانده ے

دیــــروزم

و این امـــــروزے هاے شما تن لـــحظه هـــایم نمــــے رود !


نوشته شده در شنبه 22 تیر 1392 ساعت 04:34 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


دلتنگــی مــن تمــام نمــی‌شــود!

همیــن کــه فکــر کنــم،

مــن و تــو

...
دو نفــریــم،
دلتنــگ‌تــر مــی‌شــوم بــرای تــو .


نوشته شده در شنبه 22 تیر 1392 ساعت 04:26 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


اینقدر خودت رو نگیر … !
اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن … !
وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد …
فکر نکن که فوق العاده ای !!!
شاید اون کم توقعه

نوشته شده در جمعه 21 تیر 1392 ساعت 03:12 ق.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


هنوز باور نکردم... ولی میتونم یتیم هارو درک کنم

 

نمی تونم احساسمو بگم

 

دنیا برام رنگ باخته

 

دیگه انگیزه ی هیچ کاری رو ندارم

 

همه چیزپوچ و بی معنیه

 

وقتی عزیز ترین آدم تو یه چشم به هم زدن از دست میره

 

وقتی تکیه گاهت پشتتو خالی میکنه

 

وقتی دیگه پاهات توان ایستادن ندارن و دیگه پدری هم نیست که کمکت کنه

 

وقتی مادرتو می بینی که ذره ذره داره آب میشه

 

وقتی دیگه دست پدر نیست که گاهی با گرمای دستای مهربونش نوازشت کنه

 

وقتی باید تمرین کنی تا دیگه بعضی کلمات و جملات رو فراموش کنی

 

وقتی میرسی خونه دیگه نباید بپرسی بابام کجاست؟

 

خیلی سخته...


نوشته شده در پنجشنبه 20 تیر 1392 ساعت 11:59 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


کاش یکی بود که توی کوچه ها داد میزد :

خاطره خشکیه ؛ خاطره خشکیه

اونوقت همه ی خاطراتتو

همونایی که ارزش گرفتن دمپاییِ پاره هم ندارن

میریختم تو کیسه و میدادم بهش و میرفت ردِ کارش...


نوشته شده در پنجشنبه 20 تیر 1392 ساعت 06:49 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


چـقــבر عکـــس בونفـــره בاریـــم

مــَלּ و تنــہــایـــے!


نوشته شده در پنجشنبه 20 تیر 1392 ساعت 06:47 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


گاهـــی احساس میڪنَمــ روی دَستـــــ خـدا مــانده اَمــ
خَســتہ اَش ڪَردمـــــ خــودَش هَــم نــمــیــدانـــــــد با مَن چــہ ڪــنَــد؟

http://s3.picofile.com/file/7611727197/d12oodi3.jpg


نوشته شده در پنجشنبه 20 تیر 1392 ساعت 02:26 ق.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


حرف تو که میشود

من

چقدر ناشیانه

ادعای بی تفاوتی میکنم !

http://upload.tehran98.com/img1/lfqf3otjbmopdiivpeo.jpg


نوشته شده در چهارشنبه 19 تیر 1392 ساعت 02:57 ق.ظ توسط emo girls نظرات |


بیــن ایــن هـمــهـ کـهـ

جــان آدم را بـهـ لبـــ مـــی رســـانند

نـــام عــزرائــیـل بـــد در رفــتهـ اسـتــ


نوشته شده در چهارشنبه 19 تیر 1392 ساعت 02:56 ق.ظ توسط emo girls نظرات |


 

دوتا نا بینا میشناسم

یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی

یکی من که کسی جز تو ندیدم…


نوشته شده در دوشنبه 17 تیر 1392 ساعت 04:28 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


 • :‎ داشتم از "غصه"هایم برایش میگفتم...                                                            

  فکر کرد"قصه"است؛خوابش برد  
                                                                    

 • نوشته شده در یکشنبه 16 تیر 1392 ساعت 05:11 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |  شده یه چیزی تو دلت سنگینی کنه....؟؟؟خیلی سخته ادم کسی رو نداشته باشه


  دلش لک بزنه که با یکی درد دل کنه ولی هیچکی نباشه..


  نتونه به هیچکی اعتماد کنه هر چی سبک سنگین کنه تا دردش رو به یکی بگه


  نتونه اخرش برسه به یه بن بست...


  تک وتنها با یه دلی که هی وسوسش می کنه اونو خالی کنه


  اما راهی رو نمی بینه سرش روکه بالا می کنه اسمون رو می بینه به اون هم نمی تونه بگه


  خیری از اسمون هم ندید
  مگه چند بار اشک های شبونش رو پاک کرده...؟


  بهش محل هم نداده تا رفته گریه کنه زود تر از اون بساط گریه اش رو پهن کرده تا کم نیاره


  خیلی سخته ادم خودش به تنهایی خو کنه اما دلی داشته باشه که مدام از تنهایی بناله


  خیلی سخته ادم ندونه کدوم طرفیه؟!


  خیلی سخته ادم احساس کنه خدا انو از بنده هایش جدا کرده


  خیلی سخته ندونی وقتی داری با خدا درددل می کنی داره به حرفات گوش می ده یا


  پرده ی گناهات انقدر ضخیم شده که صدات به خدا نمی رسه

  نوشته شده در یکشنبه 16 تیر 1392 ساعت 04:44 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


  פֿבآیـــــــــآ ....

  مے פֿواهمـــــــــ اعتــــــــراف ڪُــــــنَـҐ !

  בیگـــر نمے توآنــــَمـــ؛

  פֿωتـــہ اَمـــــــــ ....

  مــَטּ اَمآنتـــــــــ בآر خوبے نیـωـتـҐ ،

  "مًـــــرآ" از مـטּ بگیر

  مآلہ פֿوבتـــــــ !

  مــَטּ نمے تــًوانــَم نگهشــ בارҐ.

  نوشته شده در شنبه 15 تیر 1392 ساعت 05:42 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


  دلم کسی را می خواهد
  از جنس خودم...
  دلش شیشه ای ...
  گونه هایش بارانی ...
  نگاهش ستاره باران باشد ...
  بیاید , با هم برویم ...
  نمی خواهم فرهاد باشد کوه بتراشد;
  می خواهم انسان باشد
  نمی خواهم مجنون شود ...
  سر به بیایان بگذارد;
  می خواهم گاهی دردم را درمان باشد
  شاهزاده سوار بر اسب سفید نمی خواهم …
  غریب آشنایی می خواهم با پای پیاده;
  قلبش در دستش باشد ;
  چشمانش پر از باران باشد…
  کلبه کوچک را دوست دارم…
  اگر این کلبه در قلب او باشد...!!

  نوشته شده در شنبه 15 تیر 1392 ساعت 05:40 ب.ظ توسط emo girls مهربونیاتون |


  جسارتـــ میخواهــــــב!!

   

  نزבیکـــــ شدטּ بـہ افکار בخترے...

   

  کـہ روزهـــــا

   

  مردانـہ با زندگے میجنگـــــــב...

   

  اما شبـــ ها

   

  بالششـ از هقـ هقـ هاے בخترانــــــہ خیسـ استــــــ...

   

  للمسن رووووووعه للمسن رووووووعه للمسن رووووووعه


  نوشته شده در شنبه 15 تیر 1392 ساعت 04:04 ق.ظ توسط emo girls نظرات |


  http://up.patoghu.com/images/5gs4yi2nwpzo4vgvsh.gifدل آدمــا...

  شــیشـ نـیستـ کـ روے آنـ " هــــــا " کــنیـمـ

  بـعد با انــگـــشتـ یــ قــــلبـ بــکشــیمـ و

  وایــسیـمـ آبــ شـــدنـش رو تـمــاشــــا کــنیمـ و کیـــــفـ کــنیمـ !!!

  رو شــیشــ نـــازکـ دل آدمـــا اگـــ قلبـــــــــے کــشیـدے

  بـایـد مــــــــردونـ پـــــــاش وایســــتــے... http://up.patoghu.com/images/5gs4yi2nwpzo4vgvsh.gif

   


  نوشته شده در شنبه 15 تیر 1392 ساعت 04:01 ق.ظ توسط emo girls نظرات |


  اسمش از موبایلت پاك می شه.
  از فیس بوكت بلاك می شه..
  مسیجاش دیلیت می شه..
  به دوستات میگی حق ندارین جلوم اسمشو بیارین.
  به خودت تلقین می كنی خیلی هپی مپی هستی..
  ...اما..
  با جای خالیش تو قلبت چیكار می كنی.
  با این همه تشابه اسمی چیكار می كنی..
  با اهنگایی كه باهاش گوش میكردی چیكار می كنی..
  وقتی غذایی كه دوس داره رو می خوری و یادت میادش چیكار می كنی...
  وقتی ازت سراغشو می گیرن چیكار می كنی...
  وقتی تیكه كلامشو می شنوی چیكار می كنی..
  و وقتی می دونی دیگه حتی همینو نمی بینه و نمی خونه چیكار می كنی

  نوشته شده در جمعه 14 تیر 1392 ساعت 11:30 ب.ظ توسط emo girls نظرات |  دم از حکم دل میزنی!
  پس به زبان قمار برایت میگویم!
  قمار زندگی را به کسی باختم که "تک" "دل" را
  با
  "خشت" برید!
  جریمه اش یک عمر"حسرت"شد!
  باخت زیبایی بود!
  یاد گرفتم به"دل"،"دل"نبندم!
  یاد گرفتم از روی "دل" حکم
  نکنم
  !
  "دل"را باید"بــُـر"زد،
  جایش "سنگ"ریخت که با"خشت"
  "تک بـُـری"نکنند

  نوشته شده در جمعه 14 تیر 1392 ساعت 11:27 ب.ظ توسط emo girls نظرات |

  Design By : Pars Skin